Јавна презентација урбанистичког пројекта

21.06.2021.
   

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019-др. 9/2020 и 52/2021) и чланова 88-94. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 32/2019) Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа о р г а н и з у ј е

Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 1817 И 5140/2 К.О.КАЊИЖА

Број пројекта: Е-0621/17 
Број: 353-118/2021-03
Дана: 17.06.2021.год

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације на катастарским парцелама број 1817 и 5140/2 к.о.Кањижа израђен је од стране „Пројектни биро ИН“ Нови Кнежевац, Рајка Лавадинова бр.11.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта, одржаће се у трајању од 7 дана, од 23. јуна до 1. јула 2021. године.

Урбанистички пројекат биће изложен на јавну презентацију у згради општине Кањижа, Главни трг. бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 7A., сваког радног дана у времену од 8:00 до 12:00 сати.

Урбанистички пројекат ће бити на располагању у дигиталном облику на интернет адреси општине Кањижа (www.kanjiza.rs).

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат

Примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници општине Кањижа, трг Главни бр. 1, канцеларија бр. 2, у току трајања јавне презентације, најкасније до 1. јула 2021. године.

 
Руководилац одељења за грађевинске послове
Даниел Нађ Немеди маст.правникОбавештење

Прилог