Јавна презентација урбанистичког пројекта

01.03.2021.
   

Одељење за грађевинске послове у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019-др.закон и 9/2020) и чланова 88-94. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 32/2019) организује

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1811/41 К.О.КАЊИЖА

Број пројекта: Е-0221/05 

Број: 350-3/2021-03.

Дана: 01.03.2021.год

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 1811/41 к.о.Кањижа израђен је од стране „Пројектни биро ИН“ Нови Кнежевац, Рајка Лавадинова бр.11.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта, одржаће се у трајању од 7 дана, од 8. марта до 15. марта 2021. године.

Урбанистички пројекат биће изложен на јавну презентацију у згради општине Кањижа, Главни трг. бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 7A., сваког радног дана у времену од 8:00 до 12:00 сати.

Урбанистички пројекат ће бити на располагању у дигиталном облику на интернет адреси општине Кањижа (www.kanjiza.rs).

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат

Примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници општине Кањижа, трг Главни бр. 1, канцеларија бр. 2, у току трајања јавне презентације, најкасније до 15. марта 2021. године.

Руководилац одељења за грађевинске послове:

Даниел Нађ Немеди маст.правникОбавештење

Прилог (општи и графички део урбанистичког пројекта)