Службени лист општине Кањижа – 2021/2

19.02.2021.
  

САДРЖАЈ:

 • ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 КО КАЊИЖА ПАРЦ. БР. 5140/2 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА    6
 • ОДЛУКА  О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ УДЕЛА БЕЗ НАКНАДЕ У КАПИТАЛУ  „FULL PROTECT“ Д.О.О. БЕОГРАД БРОЈ 02-385/2020 ОД ДАНА 26.11.2020. ГОДИНЕ         7
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ                7
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПОСЕБАН ПРОГРАМ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА У 2021. ГОДИНИ           8
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА КАЊИЖА  ЗА 2021. ГОДИНУ     8
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ИНФОРМАЦИОНОГ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ ПОТИСКОГ РЕГИОНА ЗА 2021. ГОДИНУ      9
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ           9
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2021. ГОДИНИ 10
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2021. ГОДИНУ               10
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ КАЊИЖА ДОМА ЗДРАВЉА КАЊИЖА ЗА 2021. ГОДИНУ     10
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАЊИЖА  ЗА 2021. ГОДИНУ                11
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2021. ГОДИНУ      11
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА У СТАЛНОМ САСТАВУ      12
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ    13
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ОБРАЗОВНО-КУЛТУРЕ УСТАНОВЕ „CNESA“ КАЊИЖА           13
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ „JÓZSEF ATTILA”, КАЊИЖА                14
 • РЕШЕЊЕ  О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ВИСИНИ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОЈИМА ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ИЛИ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНА КАЊИЖА          15
 • ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 936 К.О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА      16
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА                17
 • ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА МАРКЕ DACIA SANDERO STEPWAY AMBIENCE  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ             17
 • РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА               18


Службени лист општине Кањижа – 2021/2