Службени лист општине Кањижа – 2020/32

30.12.2020.
  

САДРЖАЈ

 • ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КАЊИЖА  ЗА ПЕРИОД 2021-2027. 1022
 • ОДЛУКА О ТЕКУЋИМ ДОТАЦИЈАМА ДОМУ ЗДРАВЉА КАЊИЖА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА НА ИМЕ ДУГА ЗА ЛЕКОВЕ НА РЕЦЕПТ И ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ   У 2021. ГОДИНИ 1023
 • ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2020. ГОДИНУ 1024
 • ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА УПИСАНИМ У ЛН БР. 18 К.О. MАРТОНОШ ПАРЦЕЛЕ БР. 1155 И 1156 ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ КАЊИЖА 1024
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТ-РАТИВНИМ ТАКСАМА 1025
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 1026
 • КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2021. ГОДИНУ 1028
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ 1032
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА У 2020. ГОДИНИ 1032
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  III ИЗМЕНЕ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА 2017-2021. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 1033
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА ЗА 2021. ГОДИНУ 1033
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС БР. 2. КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 1034
 • РЕШЕЊЕ  O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ЗООХИГИЈЕНСКИХ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 1034
 • РЕШЕЊЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 1036
 • РЕШЕЊЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 1039
 • РЕШЕЊЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ МАШИНСКИХ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 1042
 • РЕШЕЊЕ  O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 1044
 • РЕШЕЊЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ УСЛУГА НА ОТВОРЕНОМ БАЗЕНУ У КАЊИЖИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 1046
 • РЕШЕЊЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О  ЦЕНИ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 1048
 • РЕШЕЊЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 1050
 • РЕШЕЊЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНОГ ПОЈАСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 1054
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ  ЗА 2021. ГОДИНУ 1059
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА AНЕКС 3. КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ 1059
 • РЕШЕЊЕ ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ 1060
 • РЕШЕЊЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА САКУПЉАЊА И ТРАНСПОРТА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У ОПШТИНИ КАЊИЖА ЗА 2021. ГОДИНУ 1063
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА БИБЛИОТЕКЕ „JÓZSEF ATTILA” КАЊИЖА 1065
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОБРАЗОВНЕ-КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „CNESA“ КАЊИЖА 1065
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „CNESA“ КАЊИЖА 1065
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ОБРАЗОВНО–КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „CNESA“ КАЊИЖА 1066
 • ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 1067
 • ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 1068
 • ГОДИШЊИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА  ЗА 2021. ГОДИНУ 1076
 • ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2021. ГОДИНУ 10841084
 • СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ПЕРИОД 2021–2025. ГОДИНЕ 1088
 • ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТ УПИСАНЕ У ЛН БР. 274 К. О. ОРОМ ПАРЦ. БР. 1664/8 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 1101
 • РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 1102
 • ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ БИБЛИОТЕКЕ „JÓZSEF ATTILA” КАЊИЖА (Пречишћен текст) 1103
 • ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „CNESA“ КАЊИЖА – Пречишћен текст – 1108
 • ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2021. ГОДИНУ - 1117


Службени лист општине Кањижа – 2020/32

Одлука о буџету општине Кањижа за 2021. годину