Службени лист општине Кањижа – 2020/26

28.10.2020.
  

САДРЖАЈ:

 • ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ГАРАЖА 636
 • ОДЛУКА О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА         642
 • ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ КОМПЛЕКСА У ОРОМУ               651
 • ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА, ОБЈАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА        653
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2020. ГОДИНУ         654
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ КАЊИЖА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ            655
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛА КАЊИЖА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ               655
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАШИ БИСЕРИ“ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ      656
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАШИ БИСЕРИ“ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ      656
 • РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ, ОДНОСНО МАЊЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАШИ БИСЕРИ“ КАЊИЖА У РАДНОЈ 2020/2021. ГОДИНИ             657
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  II. ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ ЗА 2020. ГОДИНУ   658
 • РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2025. ГОДИНЕ  659
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА    659
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ    660
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ   660
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА            661
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ         662
 • РЕШЕЊЕ  О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА         662
 • РЕШЕЊЕ O РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА РЕШЕЊА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 663
 • РЕШЕЊЕ O РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ОПШТИНСКИХ ФУНКЦИОНЕРА               663
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КАЊИЖА        664
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ        664
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ     665
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ  666
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА         667
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ    668
 • РЕШЕЊЕ  О ИМЕНОВАЊУ  САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА      669
 • РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА РЕШЕЊА ОПШТИНЕ КАЊИЖА                670
 • РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА        671
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ 672
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА                673
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ    673
 • ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗМЕНУ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА              674
 • ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА  ЗА ПЕРИОД ОД 2020–2025          675
 • РЕШЕЊЕ O ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА СПОРТ              706
 • РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА               706
 • ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ КОМПЛЕКСА У ОРОМУ         707
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2020. ГОДИНУ       741

 Службени лист општине Кањижа – 2020/26

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2020. годину