Службени лист општине Кањижа – 2020/11

19.05.2020.
  

САДРЖАЈ:

 • ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЊИЖА 310
 • ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР.  БР.  8845 К.О. ХОРГОШ 313
 • ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 КО КАЊИЖА ПАРЦ. БР. 10658 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА, ОБЈАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 314
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 316
 • РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА, РАСПИСАНИХ  04. МАРТА 2020. ГОДИНЕ 317
 • РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДН ИЦА 318
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА   ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА,  РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 320
 • ПРИЈАВА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (Образац МЗ-1) 321
 • СПИСАК БИРАЧА КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА 322
 • САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (Образац МЗ-2) 322
 • ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ(Образац МЗ-4) 323
 • ЗАПИСНИК О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА И ИЗАБРАНИМ ЧЛАНОВИМА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ (Образац МЗ-10) 324
 • ПОТВРДА О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА (Образац МЗ-12) 326
 • ПРИЈАВА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ (Образац МЗ-14) 327
 • ИЗВЕШТАЈ О ПРИСУТНОСТИ ЧЛАНОВА БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ (Образац МЗ-19) 328
 • РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 329
 • ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНИХ У ЛН БРОЈ  5814 КО КАЊИЖА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 329
 • ПРИЈАВА (за куповину непокретности уписане у ЛН бр. 5814 КО Кањижа, парцела број 10658) (Образац) 331


Службени лист општине Кањижа – 2020/11