Службени лист општине Кањижа – 2020/3

21.02.2020.
  

САДРЖАЈ:

 • ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА У КАЊИЖИ (део блока бр. 13)    148
 • ОДЛУКА О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 150
 • ОДЛУКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ             157
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ВРШЕЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ              166
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ  167
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА                170
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА                171
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ                172
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПОСЕБАН ПРОГРАМ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА У 2020. ГОДИНИ           173
 • РЕШЕЊЕ  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА AНЕКС БР. 2 КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ    173
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА КАЊИЖА  ЗА 2020. ГОДИНУ     174
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ИНФОРМАЦИОНОГ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ ПОТИСКОГ РЕГИОНА ЗА 2020. ГОДИНУ      174
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ           175
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2020. ГОДИНИ 175
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2020. ГОДИНУ               176
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ КАЊИЖА ДОМА ЗДРАВЉА КАЊИЖА ЗА 2020. ГОДИНУ     176
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАЊИЖА ЗА 2020. ГОДИНУ                177
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2020. ГОДИНУ      177
 • РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КАЊИЖА  ЗА 2020. ГОДИНУ                178
 • РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА  У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 178
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА У СТАЛНОМ САСТАВУ            179
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА       181
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА    182
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ИНФОРМАЦИОНОГ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ ПОТИСКОГ РЕГИОНА   184
 • РЕШЕЊЕ О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ИНФОРМАЦИОНОГ ЦЕНТРА ЗА  РАЗВОЈ ПОТИСКОГ РЕГИОНА               184
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ            185
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ             186
 • ЗАКЉУЧАК (о раду општинског већа општине кањижа за период 1.10.-31.12.2019. год.)       188
 • ЗАКЉУЧАК (о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа на територији општине кањижа за период 1. јануар- 31. децембар 2019. године)   188
 • ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ПЕРИОД 1.10.-31.12.2019. ГОД.        188
 • ИЗВЕШТАЈ  О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР- 31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ         191
 • РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ              197


Службени лист општине Кањижа – 2020/3