Службени лист општине Кањижа – 2019/17

28.11.2019.
  

САДРЖАЈ:

 • ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА       551
 • ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БРОЈ 8365 К.О. ХОРГОШ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ                551
 • ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА       553
 • ОДЛУКА О ПОГРЕБНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА   568
 • ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗОНИ У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ НЕПОКРЕТНОСТ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА  2020.  ГОДИНУ У ОПШТИНИ КАЊИЖА           570
 • ОДЛУКА О РАЗВРСТАВАЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА КОЈЕ СЕ КОРИСТИ ИСКЉУЧИВО ЗА ГАЈЕЊЕ БИЉАКА, ОДНОСНО ДРУГОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОДНОСНО ШУМА ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ПОЉОПРИВРЕДНО ОДНОСНО ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ                571
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ           572
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ 573
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА У 2019. ГОДИНИ      573
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Д.О.О. СУБОТИЦА 574
 • РЕШЕЊЕ ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ УСЛУГА ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ ЗА СЕЗОНУ: 2019/2020. ГОДИНА            574
 • РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О ОСТВАРЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ       578
 • РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ KОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ KАЊИЖА         578
 • Р Е Ш Е Њ Е  О ОБРАЗОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА      579
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АРАЊ ЈАНОШ“ ТРЕШЊЕВАЦ    580
 • ЗАКЉУЧАК (о усвајању Извештаја о раду Општинског већа општине Кањижа за период 1.7.-30.9.2019. год).                581
 • ЗАКЉУЧАК( о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар- 30. септембар 2019. године)           581
 • ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ПЕРИОД 1.7.-30.9.2019. ГОД.             582
 • ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР- 30. СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ       584
 • ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ДЕЛA НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 К.О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА    591
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ       592


Службени лист општине Кањижа – 2019/17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину