Службени лист општине Кањижа – 2019/15

08.10.2019.
  

САДРЖАЈ:

 • ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ДАНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 468
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ         469
 • ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ           469
 • ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА            471
 • ОДЛУКА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА        475
 • ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ         480
 • ОДЛУКА О КОНТРОЛИ ПРИЈЕМА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОНАЦИЈА БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА  483
 • ОДЛУКА О ПРИЈАВЉИВАЊУ И УПРАВЉАЊУ ПРИВАТНИМ ИНТЕРЕСИМА ЈАВНИХ ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ КАЊИЖА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОПШТИХ АКАТА 486
 • ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА   НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 К.О. КАЊИЖА ПАРЦЕЛА БР. 559         487
 • ОДЛУКА О ОДУЗИМАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА УПИСАНИМ У ЛН БР. 5814 К.О. КАЊИЖА         489
 • ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНИХ У ЛН БР. 8365 К.О. ХОРГОШ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА, ОБЈАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА   490
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА           491
 • ОДЛУКА О  ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ОПШТИНУ KАЊИЖА У 2017. ГОДИНИ       494
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА      495
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“  КАЊИЖА           496
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС БР. 1. КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА         496
 • РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ         497
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА, СЕНТА ЗА 2020. ГОДИНУ     497
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ КАЊИЖА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ            498
 • РЕШЕЊЕ  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛА КАЊИЖА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ               498
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАШИ БИСЕРИ“ ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ      499
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАШИ БИСЕРИ“ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ      499
 • РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ, ОДНОСНО МАЊЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАШИ БИСЕРИ“ КАЊИЖА              500
 • РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О ОСТВАРЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2019. ГОДИНЕ         501
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ 502
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ЦЕНТРА „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ“ КАЊИЖА     503
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КАРАС КАРОЛИНА“ ХОРГОШ             504
 • ЗАКЉУЧАК (о усвајању Извештаја Општинског већа о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар–30. јун 2019. године) 505
 • ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР- 30. ЈУН 2019. ГОДИНЕ         506
 • РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА        512
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА          513
 • ОДЛУКА О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА У 2019. ГОДИНИ 513
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ            514
 • РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ            515
 • РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ            516
 • РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ            517
 • РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ            518
 • РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ            518
 • РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ            519
 • РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ            520
 • РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ            521
 • РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ            521
 • РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ              522
 • РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ              523
 • РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ              524
 • РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА               524
 • РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА               525


Службени лист општине Кањижа – 2019/15