Службени лист општине Кањижа – 2019/1

07.02.2019.
  

САДРЖАЈ:

 • ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА            1
 • ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА          2
 • ОДЛУКА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОЛАГАЊУ СТАНОВИМА ОПШТИНЕ КАЊИЖА   4
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА КАЊИЖА  ЗА 2019. ГОДИНУ     4
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАЊИЖА  ЗА 2019. ГОДИНУ                5
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ У 2019. ГОДИНИ 5
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ИНФОРМАЦИОНОГ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ  ПОТИСКОГ РЕГИОНА ЗА 2019. ГОДИНУ           6
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ               6
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ КАЊИЖА ДОМА ЗДРАВЉА КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ     7
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ      7
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ           8
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА  РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ       8
 • РЕШЕЊЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА        9
 • РЕШЕЊЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНОГ ПОЈАСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА    11
 • РЕШЕЊЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА       16
 • РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА               19
 • РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НОМИНАЛНОГ ИЗНОСА ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА  НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ, ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ У СЛУЧАЈЕВИМА КАДА СЕ У ЈЕДНОМ ПОРОЂАЈУ РОДИ ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ, ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ У НОВОЈ ГОДИНИ И ПРАВА НА ПАКЕТ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ У 2019. ГОДИНИ      21
 • РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ ГОДИШЊЕ ПРЕТПЛАТЕ И НАКНАДЕ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА  У „СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА“ ЗА 2019. ГОДИНУ               21
 • РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ДОМА ЗДРАВЉА КАЊИЖА ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ 22
 • РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ              23
 • РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА               24
 • РЕШЕЊЕ O ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПИТАЊА  И ИНФОРМАТИКУ                25


Службени лист општине Кањижа – 2019/1