Службени лист општине Кањижа – 2018/15

05.12.2018.
  

САДРЖАЈ:

 • ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 КО КАЊИЖА ПАРЦ. БР. 1811/18 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА   397
 • ОДЛУКА  О СТОПАМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ КАЊИЖА 398
 • ОДЛУКА  О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗОНИ У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ НЕПОКРЕТНОСТ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019.  ГОДИНУ У ОПШТИНИ КАЊИЖА           398
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОЛАГАЊУ СТАНОВИМА ОПШТИНЕ КАЊИЖА               400
 • ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ГРБА ОПШТИНЕ КАЊИЖА НА ТАБЛАМА КОЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПАРКА ПРИРОДЕ „КАМАРАШ“ У ХОРГОШУ          401
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СЕНТА ЗА 2019. ГОДИНУ      402
 • РЕШЕЊЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА САКУПЉАЊА И ТРАНСПОРТА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У ОПШТИНИ КАЊИЖА             402
 • РЕШЕЊЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ЗООХИГИЈЕНСКИХ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА            404
 • ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ЗООХИГИЈЕНСКИХ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА          405
 • РЕШЕЊЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ГРАЂЕВИНСКИХ И ИНЖЕЊЕРСКИХ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА          406
 • ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ГРАЂЕВИНСКИХ И ИНЖЕЊЕРСКИХ  УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА         406
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ             410
 • ОДЛУКА  O ЦЕНИ УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ“             410
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ            412
 • ОДЛУКА О ЦЕНИ УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ 412
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ УСЛУГА ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ ЗА СЕЗОНУ: 2018/2019. ГОДИНА            418
 • ОДЛУКА О ЦЕНИ УСЛУГА ЗИМСЛКОГ ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА СЕЗОНУ : 01.11.2018. ДО 31.03.2019 ГОДИНЕ               419
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  II. ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ ЗА 2018. ГОДИНУ   420
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА AНЕКС 1. КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ    421
 • РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ 421
 • РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О ОСТВАРЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ KАЊИЖА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР  2018. ГОДИНЕ      422
 • ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА У ОПШТИНИ КАЊИЖА      422
 • ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2018. ГОДИНУ


Службени лист општине Кањижа – 2018/15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2018. годину