Службени лист општине Кањижа – 2018/14

23.10.2018.
  

САДРЖАЈ:

  • ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 103/300 ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ  У ЛН БР. 903 КО КАЊИЖА БЕСТЕРЕТНИМ ПРАВНИМ ПОСЛОМ         387
  • ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5548 К.О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА                      388
  • ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП СТАНА БР. 10 У КАЊИЖИ, УЛ. ГЛАВНА БР. 5 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  388
  • ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА         389
  • РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ НОМИНАЛНОГ ИЗНОСА ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ, ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ У СЛУЧАЈЕВИМА КАДА СЕ У ЈЕДНОМ ПОРОЂАЈУ РОДИ ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ, ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ У НОВОЈ ГОДИНИ И ПРАВА НА ПАКЕТ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ У 2018. ГОДИНИ      391
  • РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ              392
  • РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ              392
  • РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ              393
  • РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ              394
  • РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА               394


Службени лист општине Кањижа – 2018/14