Расподела средстава у области јавног информисања

25.06.2018.
 

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана 37. и 38. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), на предлог Комисије за избор пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2018. години на територији општине Кањижа, председник општине Кањижа, донео је

 

Р Е Ш Е Њ Е

о расподели средстава за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2018. години

 

I

            Средства из буџета општине Кањижа намењена суфинансирању пројеката производње медијских садржаја у износу од 2.810.000,00 динара, расподељују се следећим подносиоцима пројеката:

 

Ред.

бр.

Подносилац пројекта

Назив пројекта

Износ (РСД)

1.

Панонија Медиа д.о.о. Нови Сад

Непристрасно информисање у Кањижи

100.000,00

2.

Хонестас агенција Имре Шебешћен пр, Нови Сад

Учешће Вајдашаг ма у локалном информисању у општини Кањижа

400.000,00

3.

Логос Принт д.о.о. Тотово Село

Очување идентитета националних мањина на територији општине Кањижа

800.000,00

4.

Панда Радио д.о.о. Кањижа

Информисање грађана општине Кањижа на мађарском језику

200.000,00

5.

Тисапартфест д.о.о.

Слике из живота општине Кањижа 2018.

1.310.000,00

 

II

            Решење о расподели средстава објављује се на интернет страни општине Кањижа, на адреси www.kanjiza.rs и у „Службеном листу општине Кањижа“.

            Решење се доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми.

 

III

            Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог дужни су да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана, доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (Образац 1-2 Ревидирани буџет пројекта), односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

 

О б р а з л о ж е њ е

            На расписан Конкурс за суфинансирање пројеката из области jавног информисања у 2018. години бр. 400-125/2018-I/A благовремено је пристигло десет пријава.

            Комисија за избор пројеката у области јавног информисања након разматрања и оцене поднетих пријава на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години предложила је председнику општине као органу надлежном за доношење одлуке о расподели средстава из буџета општине Кањижа да подржи следеће пројекте:

1) Пројекат привредног друштва ПАНОНИЈА МЕДИА Д.О.О. НОВИ САД, КРФСКА 9. НОВИ САД, који је поднео благовремену и уредну пријаву на јавни конкурс под називом „НЕПРИСТРАСНО ИНФОРМИСАЊЕ У КАЊИЖИ“. Укупна вредност пројекта је 875.800,00 динара, од тога сопствени део износи 176.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета Општине Кањижа износе 699.800,00 динара. Комисија сматра да је пројекат „НЕПРИСТРАСНО ИНФОРМИСАЊЕ У КАЊИЖИ“ у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је  у складу са оба критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) који у ставу 1. прописује критеријум: „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, односно у ставу 2. који прописује критеријум: „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је, у складу са чланом 18. став 2. тач. 1-4 и став 3. тач. 1. и 2. Правилника. Конкурсна комисија сматра да пројекат као целина доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса дефинисаној члану у 15. Закона о јавном информисању и медијима.

По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје чињеница да се реализује у дневном листу која се објављује на националном нивоу где су иначе ретко заступљене важне локалне теме, те Комисија предлаже председнику општине да се пројекат суфинансира из буџетских средстава општине Кањижа у износу од 100.000,00 динара.

 

2) Пројекат ХОНЕСТАС АГЕНЦИЈА ИМРЕ ШЕБЕШЋЕН пр, МОРНАРСКА 33. НОВИ САД који је поднео благовремену и уредну пријаву на јавни конкурс под називом „УЧЕШЋЕ „VAJDASÁG MA” У ЛОКАЛНОМ ИНФОРМИСАЊУ У ОПШТИНИ КАЊИЖА“. Укупна вредност пројекта је 500.000,00 динара, од тога сопствени део износи 100.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета Општине Кањижа износе 400.000,00 динара. Комисија сматра да је пројекат „УЧЕШЋЕ „VAJDASÁG MA” У ЛОКАЛНОМ ИНФОРМИСАЊУ У ОПШТИНИ КАЊИЖА“ у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је  у складу са оба критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) који у ставу 1. прописује критеријум: „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, односно у ставу 2. који прописује критеријум: „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је, у складу са чланом 18. став 2. тач. 1-4 и став 3. тач. 1. и 2. Правилника. Конкурсна комисија сматра да пројекат као целина доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса дефинисаној члану у 15. Закона о јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје реалан допринос информисању на мађарском језику на порталу који је доступан свим припадницима те националне мањине у целом свету и доприноси остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања припадника националних мањина, и то истинитог, непристрасног, правовременог и потуног информисања на матерњем језику; очувања културног и језичког идентитета и подстицања стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних мањина које живе на територији општине Кањижа. Национални савет мађарске националне мањине је подржао суфинансирање овог пројекта и позитивно оценио исти, те Комисија предлаже председнику општине Кањижа да се пројекат суфинансира из буџетских средстава општине Кањижа у износу од 400.000,00 динара.

 

3) Пројекат привредног друштва ЛОГОС ПРИНТ Д.О.О. ТОТОВО СЕЛО, КОШУТОВА 4/а ТОТОВО СЕЛО (медиј преко којег ће се реализовати пројекат: ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG), који је поднео благовремену и уредну пријаву на јавни конкурс под називом „ОЧУВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА“. Укупна вредност пројекта је 1.187.500,00 динара, од тога сопствени део износи 237.500,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета Општине Кањижа износе 950.000,00 динара. Комисија сматра да је пројекат „ОЧУВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА“ у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са у складу са оба критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) који у ставу 1. прописује критеријум: „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, односно у ставу 2. који прописује критеријум: „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је, у складу са чланом 18. став 2. тач. 1-4 и став 3. тач. 1. и 2. Правилника. Конкурсна комисија сматра да пројекат као целина доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса дефинисаној члану у 15. Закона о јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје реалан допринос информисању на мађарском језику у јединим локалним новинама која се фокусира пре свега на теме локалног карактера и доприноси остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања припадника националних мањина, истинитом, непристрасном, правовременом и потуноом информисању на матерњем језику; очувању културног и језичког идентитета и подстицања стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних мањина које живе на територији општине Кањижа. Национални савет мађарске националне мањине је подржао суфинансирање овог пројекта и позитивно оценио исти, те Комисија предлаже председнику општине Кањижа да се пројекат да се пројекат суфинансира из буџетских средстава општине Кањижа у износу од 800.000,00 динара.

 

4) Пројекат привредног друштва ПАНДА РАДИО Д.О.О. КАЊИЖА, БОСАНСКА ББ. КАЊИЖА (медиј преко којег ће се реализовати пројекат: д.о.о. за емитовање радио програма „ПАНДА РАДИО“), који је поднео благовремену и уредну пријаву на јавни конкурс под називом „ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ“. Укупна вредност пројекта је 1.500.000,00 динара, од тога сопствени приходи износе 300.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета Општине Кањижа износе 1.200.000,00 динара. Комисија сматра да је пројекат „ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ“ у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) који у ставу 1. прописује критеријум: „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, односно у ставу 2. који прописује критеријум: „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је, у складу са чланом 18. став 2. тач. 1-4 и став 3. тач. 1. и 2. Правилника. Конкурсна комисија сматра да пројекат као целина доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса дефинисаној члану у 15. Закона о јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје реалан допринос информисању на мађарском језику у јединој локалној радио станици која се фокусира пре свега на теме локалног карактера и доприноси остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања припадника националних мањина, истинитом, непристрасном, правовременом и потуноом информисању на матерњем језику; очувању културног и језичког идентитета и подстицања стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних мањина које живе на територији општине Кањижа. Национални савет мађарске националне мањине је подржао суфинансирање овог пројекта и позитивно оценио исти, те Комисија предлаже председнику општине Кањижа да се пројекат да се пројекат суфинансира из буџетских средстава општине Кањижа у износу од 200.000,00 динара.

 

5) Пројекат привредног друштва TISZPARTFESZT Д.О.О. КАЊИЖА, ЗАНАТЛИЈСКА 45. КАЊИЖА (медиј преко којег ће се реализовати пројекат: „INFO TV TISZAPART“), који је поднео благовремену и уредну пријаву на јавни конкурс под називом „СЛИКЕ ИЗ ЖИВОТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 2018“. Укупна вредност пројекта је 2.817.000,00 динара, од тога сопствени део износи 576.000,00 динара, а средства за која се аплицира из буџета Општине Кањижа износе 2.241.000,00 динара. Комисија сматра да је пројекат „СЛИКЕ ИЗ ЖИВОТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 2018“ у складу са наменом средстава из Јавног конкурса и да је у складу са оба критеријума из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) који у ставу 1. прописује критеријум: „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“, односно у ставу 2. који прописује критеријум: „мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима“. Пројекат је, у складу са чланом 18. став 2. тач. 1-4 и став 3. тач. 1. и 2. Правилника. Конкурсна комисија сматра да пројекат као целина доприноси развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном,  правовременом и потпуном информисању и у складу је са Законом о јавном информисању и медијима, што у потпуности одговара намени конкурса дефинисаној члану у 15. Закона о јавном информисању и медијима. По мишљењу Комисије, посебну вредност пројекту даје реалан допринос информисању на мађарском језику у јединој локалној телевизији која се као таква фокусира пре свега на теме локалног карактера и доприноси остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања припадника националних мањина, истинитом, непристрасном, правовременом и потуноом информисању на матерњем језику; очувању културног и језичког идентитета и подстицања стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних мањина које живе на територији општине Кањижа. Национални савет мађарске националне мањине је подржао суфинансирање овог пројекта и позитивно оценио исти, те Комисија предлаже председнику општине Кањижа да се пројекат да се пројекат суфинансира из буџетских средстава општине Кањижа у износу од 1.310.000,00 динара.

 

            На основу изнетог сагласно одредбама члана 25. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања, одлучено је као у диспозитиву решења.

            Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није дозвољена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред надлежним управним судом, у року од 30 дана од дана пријема решења.

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина                                                   Председник општине

Општина Кањижа                                                                                 Роберт Фејстамер

Председник општине

Број: 400-125/2018-I/A

Дана: 22.06.2018. године

Кањижа

Извештаји о реализацији пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години:

Хонестас агенција Имре Шебешћен пр

Панда Радио д.о.о. Кањижа

Панонија Медиа д.о.о. Нови Сад

Тисапартфест д.о.о.

Логос Принт д.о.о. Тотово СелоРешење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години