Службени лист општине Кањижа – 2017/1

09.02.2017.
  

САДРЖАЈ:

 • ОДЛУКA о брисању заштите са Природног споменика вртне архитектуре „Парк у Хоргошу“  1
 • ОДЛУКA о покретању поступка за отуђење покретне ствари – превозног средства из јавне својине општине Кањижа               1
 • ОДЛУКA о усвајању почетног ликвидационог биланса  Jавног предузећа за уређење насеља општине Kањижа                3
 • ОДЛУКA о престанку важења Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Кањижа              4
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Кањижа за 2017. годину   4
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Историјског архива, Сента за 2017. годину  5
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2017. годину     5
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Црвеног крста Кањижа за 2017. годину        6
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План рада Центра за пружање услуга социјалне заштите у 2017. години   6
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Информационог центра за развој Потиског региона за 2017. годину 6
 • РЕШЕЊЕ o давању сагласности на Одлуку о цени грађевинских и инжењерских услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа            7
 • РЕШЕЊЕ давању сагласности на Одлуку о цени услуга снабдевања водом за пиће, одвођења и пречишћавања отпадних вода Друштва са ограниченом одговорношћу „Потиски водоводи“ д.о.о. Хоргош  10
 • РЕШЕЊЕ о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Кањижа за 2017. годину          13
 • ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2017. ГОДИНУ   13
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Библиотеке „József Attila“ Кањижа        21
 • РЕШЕЊЕ о  именовању вршиоца дужности директора Библиотеке „József Attila“ Кањижа      22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању координатора Канцеларије за младе     23
 • РЕШЕЊЕ о одређивању висине годишње претплате и накнаде за објављивање огласа у „Службеном листу општине Кањижа“ за 2017. годину        24
 • РЕШЕЊЕ  o постављењу помоћника председника општине за област културе               25
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве          25


Преузимање:Службени лист општине Кањижа – 2017/1