Комунална инспекција

Комунална инспекција спроводи радње у управном поступку, излази на терен на основу поднетих захтева за излазак инспекције, по пријавама грађана и врши послове по службеној дужности у складу са Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Законом о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018), Законом о становању и одржавању стамбених зграда ( „Сл. Гласник РС“ бр. 104/2016 и 9/2020 - др. закон), Законом о oглашавању („Службени гласник РС“, број 6/2016 и 52/2019 - др. закон), Законом о трговини („Сл. гласник РС“, бр. 52/2019) и важећим подзаконским актима.

МИКЛОШ ГАЗДАГ, комунални инспектор
Адреса: Трг Главни 1, 24420 Кањижа
Телефон: 024/ 4 876 – 166 лок. 246
Мобилни: 064/ 80 62 063
Е-пошта: miki@kanjiza.rs

ТИЈАНА ВУЈАКОВИЋ, комунални инспектор и инспекцијски надзор у области трговине и заштите потрошача
Адреса: Трг Главни 1, 24420 Кањижа
Телефон: 024/ 4 876 – 166 лок. 246
Мобилни: 064/ 80 62 080
Е-пошта: tijana@kanjiza.rs


Обрасци:

План рада


Годишњи извештај


Контролне листе

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018) јесу документи који садрже списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

Kонтролне листе комуналне инспекције: