Комисија за безбедност саобраћаја на путевима на територији Општине Кањижа

У циљу усклађеног обављања послова у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима који су из делокурга општине Кањижа, Комисија

  1. анализира, прати и предлаже мере за унапређење опште безбедности саобраћаја на путевима на територији општине
  2. обавља превентивно-промотивне активности и води кампању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине
  3. припрема предлог стратегије и годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима који доноси Скупштина општине, у складу са Националном стратегијом и Националним планом који доноси Влада
  4. припрема предлог годишњег програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине
  5. формира систем јединствене основе евидентирања и праћења значајних обележја безбедности саобраћаја на путевима
  6. припрема предлог извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима који Општинско веће подноси Скупштини општине најмање једном годишње
  7. доноси пословник о раду Комисије
  8. обавља и друге послове везане за унапређење безбедности саобраћаја у складу са законом.


Програми

Извештаји

Комисија

Записници