Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа

У циљу остваривања задатака ради којих је основан, Савет обавља следеће послове:
- остварује сарадњу са органима и организацијама из области безбедности саобраћаја и усклађује послове у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа;
- иницира и прати превентивне и друге активности у области безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа;
- учествује у изради стратегије, акционих планова и годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа који треба да садржи задатке, мере по приоритетима, одговорне субјекте, рокове и финансијска средства у кључним областима рада;
- извештава Општинско веће општине Кањижа о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа;
- предлаже Општинском већу општине Кањижа Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа.
- прати реализацију Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа (покреће иницијативе за унапређење саобраћајног васпитања и образовања, организује реализацију превентивно–промотивних активности, иницира техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима на територији општине Кањижа, усмерава и информише јавност;
- прикупља и ажурира податке који су од интереса за безбедност саобраћаја, а који се достављају Агенцији за безбедност саобраћаја, на прописан начин за потребе евидентирања најзначајнијих обележја безбедности саобраћаја на територији општине Кањижа;
- даје иницијативе за доношење нових и измене постојећих прописа у области безбедности саобраћаја;
- разматра предлоге и даје мишљење на све акте који се односе на безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа.Извештаји о стању безбедности саобраћаја


Научно-истраживачки радови у вези безбедности саобраћаја на територији општине Кањижа


Годишњи програми коришћења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја

Годишњи извештаји о коришћењу средстава за унапређење безбедности саобраћаја

Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа

Записници

 • Записник 5. седница
 • Записник 6. седница
 • Записник 7. седница
 • Записник 8. седница
 • Записник 9. седница
 • Записник 10. седница
 • Записник 11. седница
 • Записник 12. седница
 • Записник 13. седница
 • Записник 14. седница
 • Записник 15. седница
 • Записник 16. седница
 • Записник 17. седница