Интерна ревизија

Интерна ревизија обавља послове оперативног планирања, организовања, спровођења и извештавања о резултатима интерне ревизије, свих организационих делова Општине Кањижа, свих програма, активности и процеса у надлежности Општине укључујући и ревизије коришћења средстава Европске уније, примењујући прописе Републике Србије, стандарде интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора и најбољу струковну праксу; врши друге послове и задатке из делокруга интерне ревизије.


Интерни ревизор: Тимеа Барат Кљајић
Телефон: (024) 4875-166
Факс: (024) 873-016
E-mail: timea@kanjiza.rs