Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“


Предузеће је основано 1976. године од стране Скуштине општине Кањижа као ООУР «Комуналац» Кањижа у складу са Законом о удруженом раду. У то време предузеће је имало два сектора: Сектор за чисту комуналну делатност и сектор за извођење грађевинских радова, са укупно 80 запослених. Године 1992. године у складу са законским прописима Скупштина општине Кањижа је донела одлуку о реструктурирању предузећа и као резултат те промене предузеће је подељено на два нова преузећа: на Јавно комунално предузеће «Комуналац» п.о. Кањижа, за вршење чисто комуналних послова на територији општине Кањижа, и на Грађевинско предузеће «Екостан» п.о. Кањижа, са даном уписа у судски регитар 05. 01. 1993. године, док је Комунално предузеће «Комуналац» п.о. Кањижа брисано из судског регистра услед поделе. Данас Јавно предузеће за комуналне услуге «Комуналац» Кањижа, Народни парк бр. 5. основано од стране Скупштине општине Кањижа, у државној својини Републике Србије, уписано је код Агенције за привредне регистре Републике Србије под бројем БД 72632/2005 и послује као такво. Матични број предузећа је 08411131 и врши комуналне послове од општег интереса.