Јавни увид у предлог проглашења парка природе „Мртваје горњег Потисја“

30.10.2014.
   

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине оглашава јавни увид у предлог покрајинске уредбе о проглашењу парка природе „Мртваје горњег Потисја“ и студију заштите парка природе „Мртваје горњег Потисја“. Подручје Парка природе „Мртваје горњег Потисја”, које се предлаже за заштиту, обухвата територије општина Кањижа, Сента и Чока обухватајући парцеле уписане у катастарске општине Хоргош, Мартонош, Сента, Санад, Чока, Остојићево, Падеј и Батка.

Документи о заштити заједно са детаљним описом граница и картографским приказом заштићеног подручја Парка природе „Мртваје горњег Потисја“, које су на основу овлашћења из чл. 41а, 102. и 103. Закона о заштити природе израдили Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова у просторијама Општинске управе Кањижа, Служба за инспекцијско-надзорне послове, Главни трг бр. 1, Кањижа, канцеларија бр. 5.

Вест Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине »Обавештење о јавном увиду