Увид у део Јединственог бирачког списка

26.04.2024.
   

На основу члана 14. став 1. и чл. 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22)  Општинска управа општине Кањижа 

ИЗЛАЖЕ НА УВИД
ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ КАЊИЖА

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Кањижа, изложен је у седишту Општинске управе општине Кањижа, у Кањижи, Трг главни бр. 1, КАНЦЕЛАРИЈА БР. 2.
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Захтеве за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Кањижа могу поднети у  просторијама Услужног центра Општинске управе општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, КАНЦЕЛАРИЈА БР. 2,  у времену од 7.30 до 14.00 сваког радног дана, уз приказ важеће личне карте најкасније до дана закључења бирачког списка. 
Након закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, упис бирача у бирачки списак врши Министарство надлежно за послове управе. Захтев за промене у бирачком списку може се поднети непосредно надлежном Министарству или Општинској управи.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.
Позивају се грађани са пребивалиштем на територији општине Кањижа, који ће до 2. јуна 2024. године стећи пунолетство, а самим тим и бирачко право, да изврше увид у бирачки списак и по потреби захтевају неопходне промене у бирачком списку уз потребне доказе.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке градске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита податка о личности.
Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана и регистарског броја личне карте.

 

Начелница Општинске управе општине Кањижа
   Марија Миловановић с.р.Увид у део Јединственог бирачког списка