Давање у закуп дела непокретности

28.09.2023.
  

На основу члана 13. Одлуке о располагању становима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2017, 15/2018 и 1/2019) Комисија за стамбена питања расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТОСТИ У КАЊИЖИ , УЛ. СУБОТИЧКИ ПУТ 49. НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. Подаци о стану
У закуп се издаје неетажирани стан бр. 1, са површином од 41,70 м², на временски период од годину дана, који се налази у Кањижи, ул. Суботички пут бр. 49, уписан у ЛН бр. 5814 к. о. Кањижа, парцела бр. 122.

2. Право учешћа на конкурсу имају лица под условом:
- да су без стана
- да су држављани Републике Србије

3. Пријава на конкурс
Пријава на конкурс подноси се на обрасцу - Прилог бр. 1 овог огласа.
Пријава обавезно садржи:
- попуњену и потписану пријаву - Прилог бр. 1
- доказ о држављанству Републике Србије,
- доказ о томе да подносилац пријаве односно члан њеног домаћинства нема у својини други стан или кућу на територији општине Кањижа
- доказ о уплати општинске административне таксе у износу од 200 динара на рачун бр. 840-742251843-73, са позивом на број 97    38-214.

4. Услови закупа
Oбрачун закупнине врши у фиксном динарском износу, за прву односно другу половину календарске године и плаћа се најкасније до 15. у текућем месецу за претходни месец.
Висина месечне закупнине за стан из тачке 1. јавног конкурса износи 2.266,00 динара.
Закупац остварује право на умањену закупнину, с обзиром на висину месечног прихода породичног домаћинства према следећем:
-              приходи до 10.000 динара – 10% од пуног износа закупнине
-              приход од 10.000 до 15.000 динара – 25% од пуног износа закупнине
-              приходи 15.000 до 20.000 динара – 50% од пуног износа закупнине
-              приходи 20.000 до 30.000 динара – 75% од пуног износа закупнине.
Уколико месечни приход породичног домаћинства прелази 30.000 динара закупац – корисник права на новчану социјалну помоћ плаћа пун износ закупнине утврђен сагласно одредбама члана 18. Одлуке о располагању становима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2017, 15/2018 и 1/2019).

5. Пријављивање на конкурс
Пријаве са документацијом подносе се у затвореној коверти поштом или лично на адресу: Општина Кањижа, Трг Главни бр. 1, 24420 Кањижа, са назнаком: „Не отварај - Пријава за закуп дела непокретности у Кањижи, ул. Суботички пут 49.  На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача, као и име контакт особе.
Рок за достављање понуда је 9. октобра 2023. године, до 12,00 часова.
Благовременом се сматра пријава које стигне на адресу закуподавца најкасније до 9. октобра 2023. године до 12,00 часова (без обзира на начин достављања). Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узети у разматрање!

6. Поступак по пријавама на конкурс
По истеку рока за подношење пријава из тачке 5. Комисија за стамбена питања извршиће обраду пријава и по потреби извршити увид на лицу места, а потом извршити бодовање пријава.
Бодовање се не врши по основама за које нису приложени одговарајући докази уз пријаву или за које докази нису достављени у року од 3 дана од дана пријема обавештења Комисије за допуну пријаве.   
Првенство у закључивању уговора о закупу по расписаном конкурсу остварује лице са највећим бројем бодова на листи реда првенства сходно критеријумима и мерилима Одлуке о располагању становима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2017, 15/2018 и 1/2019 ). Ако два или више лица имају исти број бодова, предност за закључење уговора о закупу има лице које има више година живота.

Председник Комисије:
Даниел Нађ Немеди

 Јавни конкурс за давање у закуп дела непокретности у Кањижи, ул. Суботички пут 49. на одређено време

Прилог бр. 1.