Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“

06.07.2023.
  

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72 /09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19–др. закон, 9/20 и 52/21), чл. 37-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19) 

ОГЛАШАВА РАНИ ЈАВНИ УВИД  У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАЊИШКИ ЈАРАШИ“

  Одлуком о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ („Сл.лист АПВ“ број 16/2023) обухваћен је део територије општине Кањижа, односно КО Трешњевац, КО Велебит, КО Мале Пијаце, КО Мартонош, КО Хоргош, КО Кањижа.

 

      Рани јавни увид у Mатеријал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“  одржаће се у трајању од 15 дана, од 06.07.2023. године до 20.07.2023. године.

Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ са рефералном картом израђеном у размери 1: 50 000 биће доступан на увид заинтересованој јавности у дигиталном облику на:

- званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs),

- званичној интернет страници Општине Кањижа.

Органи, организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту, планирање и уређење простора и изградњу објeкатa, позивају се да дају услове и мишљења од значаја за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“  и да исте доставе, у току трајања раног јавног увида, на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад. 

Правна и физичка лица позивају се да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, а најкасније до 20. јула 2023. године.

У складу са одредбом члана 45. а став 6. Закона о планирању и изградњи, рани јавни увид обавља Комисија за јавни увид образована решењем Покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине. Оглас

Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика „Кањишки јараши“