Захтев у вези издавања интегралне дозволе за управљање отпадом

22.05.2023.
 

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) даје 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву о потреби процене утицаја
Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је “СИМЕТАЛ” д.о.о. из Кањиже, улица Београдска бб.,  поднео захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја на животну средину, у вези издавања интегралне дозволе за управљањем опасним отпадом. Локација се налази у улици Београдска бб., на катастарској парцели топ. бр. 5765, К.О. Кањижа.
Рок за доставу мишљења је 10 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 31. маја 2023. године.
Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 21. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.