Јавна презентација урбанистичког пројекта

10.03.2023.
  

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др., 9/2020 и 52/2021) и чланова 88-94. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 32/2019) организује

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Урбанистичко-архитектонска разрада локације на делу к.п. бр. 4740/1 К.О. Ором са реконструкцијом и доградњом производног објекта изграђеног на к.п. бр. 4740/4 К.О. Ором унутар постојећег комплекса у циљу пренамене у функцију производње биођубрива УП 316-2022 од фебруара 2023. године.
Урбанистички пројекат - Урбанистичко-архитектонска разрада локације на делу к.п. бр. 4740/1 К.О. Ором са реконструкцијом и доградњом производног објекта изграђеног на к.п. бр. 4740/4 К.О. Ором унутар постојећег комплекса у циљу пренамене у функцију производње биођубрива УП 316-2022 од фебруара 2023. године израдио је „KUBARCH DOO“ са седиштем у Суботици, ул. Браће Радића бр.61а.
Јавна презентација Урбанистичког пројекта, одржаће се у трајању од 7 дана, од 13. марта до 20. марта 2023. године.
Урбанистички пројекат биће изложен на јавну презентацију у згради општине Кањижа, Трг Главни бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 7а, сваког радног дана у времену од 8:00 до 12:00 сати.
Урбанистички пројекат ће бити на располагању у дигиталном облику на интернет адреси општине Кањижа (www.kanjiza.rs).
Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат.
Примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, канцеларија бр. 2, у току трајања јавне презентације, најкасније до 20. марта 2023. године.

Руководилац Одељења за грађевинске послове:
Даниел Нађ Немеди маст. правник

 Оглас

Урбанистички пројекат