Рани јавни увид

12.01.2023.
  

Рани јавни увид у План детаљне регулације општинског пута, од општинског пута бр. 27-2 до прикључка на ДП IIB реда бр. 300 у КО Ором и Мале Пијаце.

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана,  у периоду од 13. јануара до 27. јануара 2023. године, сваког радног дана  од 8.00 до 12.00 часова, у згради општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, Кањижа, у канцеларији бр. 7A. У дигиралном облику материјал се излаже на званичној интернет презентацији општине Кањижа (www.kanjiza.rs).

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа, као носилац израде Плана детаљне регулације, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора за изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину

Физичка и правна лица могу доставити примедбе и сугестије, у писаној форми, у писарници општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, канцеларија бр. 2, у току трајања раног јавног увида, најкасније до 27. јануара 2023. године.

 

Даниел Нађ Немеди маст.правник

руководилац одељења за грађевинске пословeОглас

Прилог