Јавна презентација урбанистичког пројекта

01.09.2021.
  

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др., 9/2020 и 52/2021) и чл. 88-94. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 32/2019) оглашава
Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4364/3 К.О. КАЊИЖА  - ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА РАСЕЦАЊЕ И ПРЕРАДУ МЕСА СА ПРАТЕЋИМ ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТОМ
БР. Е-99/21 - УП ОД АВГУСТА 2021. ГОДИНЕ
Урбанистички пројекат  урбанистичко-архитектонска разрада катастарске парцеле број 4364/3 к.о. Кањижа за изградњу објекта за расецање и прераду са пратећим пословним објектом бр. Е-99/21-УП од августа 2021. године, израдило је привредно друштво „ARHITOP d.o.o. preduzeće za projektovanje, inženjering i uslige“, са седиштем у Бачкој Тополи, ул. Мршала Тита бр.92.
Јавна презентација Урбанистичког пројекта, одржаће се у трајању од 7 дана, од 1. септембра до 8. септембра 2021. године.
Урбанистички пројекат биће изложен на јавну презентацију у згради општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, Кањижа, у канцеларији бр. 7A, сваког радног дана у времену од 8.00 до 12.00 сати., односно у дигиталном облику на званичној интернет презентацији општине Кањижа (www.kanjiza.rs).
Заинтересована физичка и правна лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат.
Физичка и правна лица могу доставити примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, у писаној форми, у писарници општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, канцеларија бр. 2, у току трајања јавне презентације, најкасније до 8. септембра 2021. године.
Даниел Нађ Немеди маст.правник
руководилац одељења за грађевинске пословeОбавештење

Прилог