Захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење, третман и поновно искоришћење отпада

08.03.2021.
 

Одељење за грађевинске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да предузеће  „ВИСА-ПРОМ“ ДОО Кањижа, из Кањиже, ул. Харшањи Тибора бр. 17. (матични број: 08396639) поднело је захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење, третман и поновно искоришћење отпада на територији општине Кањижа на локацији парцела топ. бр. 104. и 106.  КО Кањижа.

Рок за доставу мишљења је 15 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 20. марта 2021. године

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 21. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.