Обавештење о уплати четврте рате пореза на имовину

12.11.2020.
   

Обавештавамо грађане општине Кањижа да  рок за уплату 4. (четврте) рате пореза на имовину 2020. године истиче 15. новембра 2020 године.

Сагласно одредбама Закона о порезима на имовину порез на имовину плаћа се квартално и рате за уплату које су преостале за ову годину, доспевају до 15. у месецу: фебруар, мај, август и новембар текуће године.

Уплата рате врши се у складу са решењем о порезу на имовину на српском језику које су грађани добили крајем децембра 2019 или почетком јануара 2020 године.

Решење о порезу на имовину на српском језику садржи износе кварталних задужења (за свако тромесечје) као и број уплатног рачуна и позив на број обвезника. Шифра плаћања је 153 ако се уплата врши готовином, а ако се уплата врши електронски шифра плаћања је 253.

Сагласно важећим законима за сваки дан евентуалног кашњења уплате кварталне пореске обавезе, порески обвезник плаћа затезну камату.