Јавна презентација Урбанистичког пројекта

08.07.2020.
   

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020)

о р г а н и з у ј е

Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ЦРПНУ СТАНИЦУ НА km 0+030, ИНТЕРНУ САОБРАЋАЈНИЦУ У ОКВИРУ ЦС СА ПРИКЉУЧКОМ НА ДРЖАВНИ ПУТ Iб РЕДА БР.13 И ТРАФОСТАНИЦУ НА КАНАЛУ ХОРГОШ-МАРТОНОШ

под бројем пројекта: Е-2738 од јуна 2020. године

Број: 350-13/2020-2.

            Јавна презентација Урбанистичког пројекта, одржаће се у трајању од 7 дана, од 09. јула до 15. јула 2020. године.

            Урбанистички пројекат биће изложен на јавну презентацију у згради општине Кањижа, Главни трг. бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 7A., сваког радног дана у времену од 8:00 до 12:00 сати.

            Урбанистички пројекат ће бити на располагању у дигиталном облику на интернет адреси општине Кањижа (www.kanjiza.rs).

            1. Примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници општине Кањижа, трг Главни бр. 1., канцеларија бр. 2., у току трајања јавне презентације, најкасније до 15. јула 2020. год.

                                                                        Руководилац одељења за грађевинске

                                                                                  и инспекцијске послове              

                                                                       Шафрањ Атила, дипл. инж. шумарстваОглас

Текстуални део

Графички део (.zip)

Пратећа документација