Превоз, третман и привремено складиштење неопасног отпада

26.06.2020.
   

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је предузетник Дамир Мишковић – Хепи-Еко рециклажа ПР из Адорјана, ул. Танчић Михања бр. 1. (матични број 65695219) поднео захтев за издавање интегралне дозволе за превоз, третман и привремено складиштење неопасног отпада на територији општине Кањижа на локацији парцела топ. бр.  4820/14  КО Адорјан.

Рок за доставу мишљења је 15 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 13. јула 2020. године.

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 5. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.