Обавештење о уплати друге рате пореза на имовину

11.05.2020.
   

Обавештавамо грађане општине Кањижа да  рок за уплату 2. (друге) рате пореза  на имовину 2020. године истиче 15. маја 2020 године.
Сагласно одредбама Закона о порезима на имовину порез на имовину плаћа се квартално и рате за уплату доспевају:
до 15. у месецу: фебруар, мај, август и новембар текуће године.
Уплата рате врши се у складу са решењем пореза на имовину на српском језику које су грађани добили крајем децембра 2019 и почетком јануара 2020 године.
На решењу на српском језику могу се пронаћи износи кварталних задужења (за свако тромесечје) као и број уплатног рачуна и позив на број обвезника. Шифра плаћања је 153 ако се уплата врши готовином, а ако се уплата врши електронски шифра плаћања је 253.
Сагласно важећим законима за сваки дан евентуалног кашњења уплате кварталне пореске обавезе, порески обвезник плаћа затезну камату.