Обавештење о поднетом захтеву о потреби процене утицаја

08.05.2020.
  

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) даје
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву о потреби процене утицаја
Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је Сат-Тракт доо из Бачке Тополе, ул. Маршала Тита бр. 111.  поднело захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја на животну средину за Пројекат кабловско-дистрибутивног система у Малим Пијацама која се планира на катастарској парцели топ бр. 4988, 1296, 4981, 832, 780, 777, 776, 778, 784, 757, 4982, 4987,2775, 792, 787, 793, 785, 782, 786, 783, 4992, 4984, 4996, 781 КО Мале Пијаце и 16109, 16857/1, 13994, 16855/2, 16462/1, 16584,16861, 16848 КО Хоргош.
Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од десет дана од дана од дана објављивања овог обавештења, до 22. маја 2020. године могу доставити своје мишљење.
Увид у податке и техничку документацију може се извршити на сајту општине Кањижа:Главна свеска идејног решења

Пројекат трасе идејног решењаrv)