Рани јавни увид плана детаљне регулације

10.01.2020.
   

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон) организује

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ТУРУСТИЧКО СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ КОМПЛЕКСА У ОРОМУ

под бројем пројекта: Е-2727 од децембра 2019. године

Број: 350-29/2019-2.

Дана: 30.12.2019.год

Рани јавни увид Плана детаљне регулације спортско рекреационог комплекса у Орому  одржаће се у трајању од 15 дана, од 10. јануара до 24. јануара 2020. године, сваког радног дана у времену од 8:00 до 12:00 сати, у згради општине Кањижа, Главни трг. бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 5.

План детаљне регулације ће бити на располагању у дигиталном облику на интернет адреси општине Кањижа (www.kanjiza.rs).

Примедбе и сугестије на План детаљне регулације, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници општине Кањижа, трг Главни бр. 1., канцеларија бр. 2., у току трајања раног јавног увида, најкасније до 24. јануара 2020. године.

Руководилац одељења за грађевинске и инспекцијске послове

Шафрањ Атила, дипл. инж. шумарстваОглас за рани јавни увид плана детаљне регулације (.PDF)

Оглас за рани јавни увид плана детаљне регулације (.DOC)

План детаљне регулације туристичко-спортско-рекреационог комплекса у Орому (.zip)