Процена утицаја на животну средину

11.12.2019.
   

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је Бите Ангела из Кањиже, ул. Фехер Ференца бр. 21. поднела захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја на животну средину за Пројекат економског објекта – магацина за пољопривредне производе која се планира на катастарској парцели топ бр. 1115 КО Мартонош на адреси ул. Маршала Тита бр. 23 у Мартоношу.

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, до 23. децембра 2019. године могу доставити своје мишљење.

Увид у податке и техничку документацију може се извршити у канцеларији бр. 5. зграде Општинске управе општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.