Cтудијa процене утицаја на животну средину

27.11.2019.
   

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да:
 
–    Издало решење да за Пројекат радио-базне станице на локацији „НС2371_04 КИ_Кањижа_Алеја_Кестенова“ у склопу ДСЦ1800/УМТС2100/ЛТЕ1800 мреже јавних мобилних телекомуникација VIP MOBILE која се планира на катастарској парцели топ бр. 2165 КО Кањижа на адреси ул. Алеја кестенова бр. 58 у Кањижи није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

Рок за доставу мишљења је 10 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 08. децембра. 2019. године

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 5. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.