Процена утицаја на животну средину

31.10.2019.
   

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је привредно друштво Кодар Енергомонтажа доо из Београда, аутопут за Загреб бр. 22 у име инвеститора VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) са седиштем у Београду, ул. Милутина Миланковића бр 1ж  поднело захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја на животну средину за Пројекат радио-базне станице на локацији „НС2371_04 КИ_Кањижа_Алеја_Кестенова“ у склопу ДСЦ1800/УМТС2100/ЛТЕ1800 мреже јавних мобилних телекомуникација VIP MOBILE која се планира на катастарској парцели топ бр. 2165 КО Кањижа на адреси ул. Алеја кестенова бр. 58 у Кањижи.

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од десет дана од дана од дана објављивања овог обавештења, до 10. новембра 2019. године могу доставити своје мишљење.

Увид у податке и техничку документацију може се извршити у канцеларији бр. 5. зграде Општинске управе општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.