Јавна презентација урбанистичког пројекта

30.10.2019.
   

Оделење за грађевинске и инспекцијске послове у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон) организује

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ПАРЦЕЛЕ 1801

(НАСТАЛЕ КОМАСАЦИЈОМ ОД ПАРЦЕЛА: 4781/5, 4784/1, 4784/2, 4784/3, 4784/4, 4785/1, 4786/1, 4786/3, 4786/4, 4787/1 И 4787/2)

КО АДОРЈАН ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА И ОБЈЕКТА ЗА СВЛАЧИОНИЦЕ И ГЛЕДАЛИШНУ ТРИБИНУ

под бројем пројекта: Е-018/2019 од септембра 2019. године

Број: 350-23/2019-2.

Дана: 29.10.2019.год

Јавна презентација Урбанистичког пројекта, одржаће се у трајању од 7 дана, од 06. новембра до 13. новембра 2019. године.

Урбанистички пројекат биће изложен на јавну презентацију у згради општине Кањижа, Главни трг. бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 7A., сваког радног дана у времену од 8:00 до 12:00 сати.

Урбанистички пројекат ће бити на располагању у дигиталном облику на интернет адреси општине Кањижа (www.kanjiza.rs).

1. Примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, физичка и правна лица могу доставити у писаној форми, у писарници општине Кањижа, трг Главни бр. 1, канцеларија бр. 2, у току трајања јавне презентације, најкасније до 13. новембра 2019. године.

2. У складу са одредбама члана 63. Закона о планирању и изградњи надлежни орган је дужан да у року од 3 дана достави комисији за планове урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама са јавне презентације. Комисија за планове дужна је да у року од 8 дана од пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички прокјекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Руководилац одељења за грађевинске и инспекцијске послове                         

Шафрањ Атила, дипл. инж. шумарства

Целокупна документација:Оглас

Графичка документација (.zip)

Техничка документација (.zip)