Решење о постављању привременог заступника

24.07.2019.
 

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа, у поступку експропријације непокретности у катастарским општинама на територији општине Кањижа, ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске, по предлогу „ГАСТРАНС” д. o. o. Нови Сад, Народног фронта бр. 12., бр. 465-3/2019-2 од 12.07.2019. године, на основу члана 48. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр.18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), доноси решење.Решење (word)

Решење (pdf)

Допунско решење (.doc)

Допунско решење (.pdf)