Позив

17.07.2019.
   

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да:

Регионална депонија доо из Суботице, Трг Лазара Нешића бр. 1. (матични број 20354194) поднело је захтев издавање дозволе за привремено складиштење и претовар отпада за рад постројења Трансфер станице са центром за сакупљање отпада у општини Кањижа на локацији парцела топ. бр. 6015/2 КО Мартонош.

Рок за доставу мишљења је 30 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 16. августа. 2019. године

 

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 5. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.