Јавна презентација урбанистичког пројекта

15.07.2019.
  

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон) организује

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА


УРЕЂЕЊА  КОMПЛЕКСА СУШАРЕ „ФЕЈЕШ“  ДОО.  НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР:  9446/3, 9446/2, 9444 И 6805 К.О. КАЊИЖА под бројем пројекта: УП -84/2018 од маја  2019. године

Јавна презентација Урбанистичког пројекта, одржаће се у трајању од 7 дана, од 19. jула до 25. јула 2019. године.

Урбанистички пројекат биће изложен на јавну презентацију у згради општине Кањижа, Главни трг. бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 7A., сваког радног дана у времену од 8:00 до 12:00 сати.

 

Документација


Хоргошанка Ноеми лепотица кањишког Штранда


Оглас