Проценe утицаја на животну средину

25.05.2019.
   

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да:

- Издало решење да за пројекат  радио-базне станице на локацији „НС2439_01 КИ_Адорјан“ у склопу ГСМ900/ДСЦ1800/УМТС2100/ЛТЕ800 мреже јавних мобилних телекомуникација „Вип мобиле“ доо која се планира на катастарској парцели топ бр. 4590/2 КО Адорјан на адреси ул. Пап Пала бр. 16б у Адорјану, инвеститора Вип Мобиле  ДОО из Београда, ул. Милутана Миланковића бр 1ж.  није потребна израда студије процене утицаја на животну средину.

- Енвигас Бета доо из Сремске Каменице, ул. Војводе Путника бр. 79. поднело је захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја Пројекта за доградњу планираног биогасног постројења објектима погона за палетирање у Мартоношу која се планира на катастарској парцели топ бр. 3292/6 КО Мартонош.

Рок за доставу мишљења је 10 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 03. јуна. 2019. године

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 5. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.