Студије о процени утицаја на животну средину

30.04.2019.
   

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да:
 
–    Кодар Енергомонтажа доо из Београда, аутопут за Загреб бр. 22. поднело је захтев у име инвеститора Вип Мобиле  ДОО из Београда, ул. Милутана Миланковића бр 1ж.  за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја Пројекта радио-базне станице на локацији „НС2439_01 КИ_Адорјан“ у склопу ГСМ900/ДСЦ1800/УМТС2100/ЛТЕ800 мреже јавних мобилних телекомуникација „Вип мобиле“ доо која се планира на катастарској парцели топ бр. 4590/2 КО Адорјан на адреси ул. Пап Пала бр. 16б у Адорјану.

Рок за доставу мишљења је 10 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 13. маја. 2019. године

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 5. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.