Јавни увид у просторне планове у вези магистралног гасовода

12.04.2019.
   

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам у сарадњи са јединицама локалних самоуправа организује и спроводи Јавни увид  у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15) оглашава

 

ЈАВНИ УВИД у

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА БУГАРСКЕ – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ

и ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА БУГАРСКЕ – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 12. АПРИЛА 2019. године до 26. АПРИЛА 2019. године у трајању од 15 дана, сваког радног дана у згради градске управе града Панчева и зградама општинских управа општина: Параћин, Ћуприја, Жабари, Жабаљ, Бечеј, Ада, Сента и Кањижа, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са  26. априлом 2019. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у петак, 19. априла 2019. године са почетком у 11,00 часова у згради Скупштине АП Војводине, Владике Платона бб, Нови Сад.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак 6. маја 2019. године са почетком у 11,00 часова  у згради Скупштине АП Војводине, Владике Платона бб, Нови Сад.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Јавни увид одржава се у трајању од 15 дана, од 12. априла 2019. године до 26. априла 2019. године, сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова, у просторијама општине Кањижа, Главни трг. бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 5. и 7/a.

Заинтересована правна и физичка лица могу, у току трајања раног јавног увида, доставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за грађевинске и инспекцијске послове, у писарници општине Кањижа, трг Главни бр. 1., канцеларија бр. 2.

Документација (.ZIP)Оглас (.PDF)

Оглас (.DOC)