Студије о процени утицаја на животну средину

27.02.2019.
   

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да:

–             Никола Симовић из Суботице, Јурија Гагаринова бр. 3. поднело је захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја за Пројекат изградње надземног резервоара течног гаса запремине 2,5 м3 на катастарској парцели топ бр. 11357 КО Хоргош на адреси Хоргош, Фодорова дуж бр. 15.

Рок за доставу мишљења је 10 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 09. марта. 2019. године

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 5. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.