Процена утицаја на животну средину

15.01.2019.
   

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да:

- Капетански рит доо – Рибарство Кањижа из Кањиже, Велебитски пут 1. поднело је захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја за Пројекат за изградњу објекта за пријем житарица капацитета 4x500 тона и мешаоне сточне хране, која се планира на парцели топ. бр 6095 и 6118 КО Кањижа -  ул. Велебитски пут 1

Рок за доставу мишљења је 10 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 24. јануара 2019. године.

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 5. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.