Студијa процене утицаја на животну средину

03.09.2018.
   

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да:

- Керамика Кањижа доо из Кањиже, Хоргошки пут бб. подело је захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја за Пројекат реконструкције индустријске зграде – Објекат бр. 1. – ради уградње челичне платформе, која се планира на парцели топ бр 5099 КО Кањижа – ул. Хоргошки пут бб у Кањижи.

Рок за доставу мишљења је 10 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 17. септембар 2018. године

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 5. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.