Студије процене утицаја на животну средину

06.08.2018.
  

Одсек за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да:

- Јавна расправа и презентација студије процене утицаја Пројекат изградње фарме за  узгој живине са пратећим садржајима на катастарској парцели топ бр. 5665,5666,5667 и 5645 КО Мартонош на Малом Песку у улици Републиканска носиоца пројекта - Сабо Виктора из Малог Песка (Републиканска бр. 8.), се одржава дана 10. 08. 2018. године са почетком у 13.30 часова у канцеларији бр. 38. зграде општинске управе Кањижа

- Бата доо из Трешњевца, ул. Партизански пут бр. 2. поднело је захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја за Пројекат доградње индустријског објекта – радионице за поправку и одржавање камиона ПР+0 на катастарској парцели топ бр. 3113/2 КО Трешњевац на адреси Трешњевац, ул. Партизански пут 2.

- Бата доо из Трешњевца, ул. Партизански пут бр. 2. поднело је захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја за Пројекат доградње индустријског објекта – складишта ПР+0 на катастарској парцели топ бр. 3113/1 КО Трешњевац на адреси Трешњевац, ул. Партизански пут 2.

Рок за доставу мишљења је 10 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 20. август. 2018. године

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 5. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.