Проценa утицаја на животну средину

09.07.2018.
   

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да:

 

  • Едељи Тибор из Малих Пијаца, Сегедински пут бр. 13. поднео је захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја за Пројекат изградње пословног објекта за чување и складиштење воћа и поврћа – халсдњаче, која се планира на парцели топ бр 1037 КО Мале Пијаце – у улици Сегедински пут бр. 13.

Рок за доставу мишљења је 10 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 23. јули 2018. године

 

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 5. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.