Јавна презентација урбанистичког пројекта

07.06.2018.
   

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) оглашава

Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ПАРЦЕЛЕ 3292/6 к.о. МАРТОНОШ

ЗА ПОТРЕБЕ ДОГРАДЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ БИОГАСНОГ ПОСТРОЈЕЊА ОБЈЕКТИМА ПОГОНА ЗА ПЕЛЕТИРАЊЕ, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 3292/6  К.О. МАРТОНОШ

БР. ПРОЈЕКТА  E - 11/2018  ОД  маја 2018. ГОДИНЕ

Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од 7 дана, од 14. јуна до 20 јуна 2018. године.

Увид у Урбанистички пројекат током јавне презентације може се извршити у згради Општинске управе општине Кањижа, Главни трг бр. 1, Кањижа, у канцеларији бр. 5, сваког радног дана у времену од 8.00 до 12.00 сати.

Урбанистички пројекат у дигиталном облику доступан је на интернет страни општине Кањижа (www.kanjiza.rs).

Примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, физичка и правна лица могу доставити у писаном облику, преко писарнице (шалтер бр. 8) Општинске управе општине Кањижа, Главни бр. 1, Кањижа, у канцеларији бр. 2,  у току трајања јавне презентације, најкасније до 20. јуна 2018. год.

У складу са одредбама члана 63. Закона о планирању и изградњи надлежни орган је дужан да у року од 3 дана достави комисији за планове урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама са јавне презентације. Комисија за планове дужна је да у року од 8 дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички прокјекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

 

Руководилац Одељења за грађевинске и инспекцијске послове

Шафрањ Атила, дипл. инж. шумарстваДостављена документација (.zip)

Текстуална докумнетација (.zip))

Графика (.zip)