Јавна презентација урбанистичког пројекта

19.04.2018.
   

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) оглашава

Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ФАБРИКА ЗА ПРЕРАДУ ПАПРИКЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „TELEK PAPRIKA“ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И EXPORT-IMPORT, MARTONOŠ
НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 7209 И ДЕЛУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ 653 К.О. МАРТОНОШ
Бр. пројекта U-014/2018 од марта 2018. године

Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од 7 дана, од 19. априла до 25. априла 2018. године.
Увид у Урбанистички пројекат током јавне презентације може се извршити у згради Општинске управе општине Кањижа, Главни трг бр. 1, Кањижа, у канцеларији бр. 5, сваког радног дана у времену од 8.00 до 12.00 сати.
Урбанистички пројекат у дигиталном облику доступан је на интернет страни општине Кањижа (www.kanjiza.rs).
Примедбе и сугестије на Урбанистички пројекат, физичка и правна лица могу доставити у писаном облику, преко писарнице (шалтер бр. 8) Општинске управе општине Кањижа, Главни бр. 1, Кањижа, у канцеларији бр. 2,  у току трајања јавне презентације, најкасније до 25. априла 2018. год.
У складу са одредбама члана 63. Закона о планирању и изградњи надлежни орган је дужан да у року од 3 дана достави комисији за планове урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама са јавне презентације. Комисија за планове дужна је да у року од 8 дана пријема, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације, изврши стручну контролу и утврди да ли је урбанистички прокјекат у супротности са планом ширег подручја, о чему сачињава писмени извештај са предлогом о прихватању или одбијању урбанистичког пројекта.

Руководилац Одељења за грађевинске и инспекцијске послове:
Шафрањ Атила, дипл. инж. шумарства

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинска управа општине Кањижа
Одељење за грађевинске и инспекцијске послове
Број: 350-4/2018-2.
Дана: 19.4.2018. године
КањижаУрбанистички пројекат